Ana Menü
Köşe Yazıları
E-Bülten
Facebook
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


BÜYÜK SAHABE EBÛ ZER EL-GİFARΑYİ TANIYALIM

 


Doğumu, Nesebi ve Zahirî Sıfatları

Ebu Zer, İslam’dan yirmi yıl önce, asil Arap kabilelerinden biri olan “Gifr” kabilesinde dünyaya geldi.[1] Babası “Cünâde” Gıfâr tayfasından ve annesi “Remle binti Vakîa” de Ben-i Gıfâr b. Melil kabilesindendir.[2] Tarihçiler, Ebu Zer’in babasının ismi konusunda ihtilaf ederek, "Yezîd", "Cündeb" (Cundub), "Işreke", "Abdullah" ve "Seken" gibi isimleri zikretmişlerdir.[3]

İbn-i Hacer-i Askalani şöyle yazmaktadır: “Ebu Zer, uzun boylu, buğday tenli ve zayıf bir bedene sahipti.[4] İbn-i Sa’d ise, uzun boylu, saç ve sakalının ak olduğunu yazmıştır.[5] Zehebi ise, şöyle yazmaktadır: “Ebu Zer, güçlü ve iri bir bedene ve sık sakala sahipti.[6]

İsim ve Lakapları

Oğlu “Zer”den dolayı, ona "Ebu Zer" künyesi verilmiş ve genellikle herkesin yanında bu isimle tanınmaktadır. Ancak gerçek ismi hakkında ihtilaf vardır. Tarihî kitaplarda Ebu Zer için “Bedir b. Cündeb (Cundub)”, “Berir b. Abdullah”, “Berir b. Cünade ”, “Berir b. Işrake”, “Cündeb b. Abdullah”, “Cündeb b. Seken” ve “Yezid b.Cünade” gibi isimler zikredilmiştir.[7] Ancak öyle anlaşılıyor ki “Cündeb b. Yezid” ismi en doğru ve en meşhur olanıdır.[8]

Eş ve Çocukları

Kaynakların belirttiğine göre Ebu Zer’in “Zer” adlı bir çocuğu olmuş ve Kuleynî, “Zer”in vefatı babıyla bu konuda bir rivayet nakletmiştir.[9] Eşi de “Ümmü Zer” diye bilinmekteydi.[10]

İslam ve Müslümanlığı

Ebu Zer, İslam’ın öncü ve ilklerindendir.[11] Bazı araştırmacıların naklettiğine göre Ebu Zer, İslam’dan önce de tek tanrılı inanca sahip biri olarak tanınmakta ve Hz. Resulullah’ın (s.a.a) peygamberliğinden üç yıl önce Allah’a tapmaktaydı.[12] İbn-i Habîb el-Bağdâdî, Ebu Zer’i Cahiliyet Dönemi'nde şarap ve ezlâm’ı haram bilen kişilerden saymaktadır.[13] İslam’ın doğuşuyla Hz. Peygamber'e (s.a.a) iman eden ilk kişilerdendir.

Nakledildiğine göre, Ebu Zer şöyle demiştir: “Ben, Resulullah’ın (s.a.a) yanına giderek, ona şöyle diyen dördüncü kişiyim: "Selam sana olsun ey Allah’ın Resul-ü! Tanıklık ediyorum ki Allah’tan başka ilah yoktur ve tanıklık ediyorum ki Muhammed Onun kulu ve elçisidir." Sonra Resulullah’ın çehresindeki mutluluğu gördüm.”[14]

İbn-i Abbas, Ebu Zer’in Müslümanlığı hakkında şöyle demiştir: “Ebu Zer, Peygamberin Mekke’de ortaya çıktığını duyunca, kardeşi Üneys’e şöyle dedi: ‘O topraklara git ve göklerden kendisine haberlerin indiğini tahmin ettiğim kişiden bana haber getir. Konuşmalarına kulak ver ve yanıma gel.” Ebu Zer’in kardeşi Mekke’ye gider ve Hz. Peygamberin (s.a.a) konuşmalarını dinleyerek, kardeşinin yanına geri döner. Sonra Ebu Zer Mekke’ye giderek Hz. Resulullah’ı (s.a.a) araştırmaya koyulur. Ebu Zer şöyle diyor: “Sabah olduğunda İmam Ali (a.s) ile birlikte Hz. Peygamber'in (s.a.a) evinin yolunu tuttuk.”.[15]

Ebu Zer’in Müslüman oluşu Şia rivayetlerde daha farklı bir şekilde nakledilmiştir. Kuleyniİmam Cafer Sadık’tan (a.s) Ebu Zer’in Müslüman oluşunu hayranlık uyandırıcı bir şekilde nakletmiştir.[16]

Ebu Zer’in Fazilet ve Menkıbesi

Hz. Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.a) Ebu Zer’e şöyle demiştir: “Selam ey Ebu Zer! Sen biz Ehlibeyttensin.”[17] Yine başka bir yerde şöyle buyurmuştur: “Ebu Zer’den daha doğru ve düzgün sözlü hiç bir kimseyi, ne yeryüzü barındırmış ve ne de gök kubbe gölgelemiştir.”[18] Efendimiz (s.a.a) başka bir yerde Ebu Zer’i züht ve takvada Hz. İsa b. Meryem’e benzetmiştir.[19]

İmam Ali’ye (a.s) Ebu Zer’i sorduklarında, Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ebu Zer, insanların kendisinden aciz oldukları ilme sahiptir; bir şey eksilmeden ona dayanmıştır.”[20] İmam Ali (a.s) Ebu Zer’i cennetin kendisine iştiyak duyduğu kişilerden saymaktadır.”[21]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resulullah’tan (s.a.a) sonra üç kişi dışında herkes mürtet oldu: Selman, Ebu Zer ve MikdadAmmar’da tereddüt oluşmuş, ancak o da (onlara) dönmüştür.”[22]

İmam Sadık (a.s) Ebu Zer’in ibadeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Ebu Zer’in en çok yaptığı ibadet, tefekkür etmekti... Allah korkusundan o kadar çok ağlamıştı ki gözleri yaralanmıştı.”[23] İmam Sâdık (a.s) başka bir yerde şöyle buyurmuştur: "Ebu Zer dedi ki: Ben, insanların düşman olduğu ölüm, fakirlik ve belayı seviyorum." İmam devamında şöyle buyurmuştur: "Ebu Zer’in maksadı şudur: Allah’a ibadet, günah işlerken yaşamaktan; Allah’a ibadet ederken belaya düşmek, Allah’a itaatsizlikten; Allah’a itaat ederken fakirlik çekmek, Allah’a günah işlerken ihtiyaçsızlıktan daha üstündür."[24]

Ebu Zer el-Gıfârî şîa kaynaklarında, Selmân, Mikdâd ve Ammâr’la birlikte İslam’ın dört ileri gelenlerinden biri sayılmıştır.[25] Şeyh Mufid’in, İmam Kazım’dan (a.s) naklettiği bir rivayette,Kıyamet günü nida edici "Ahitlerini bozmayan Resulullah’ın havarileri nerededir?" diye nida edecek. Bunun üzerine, Selman, Mikdad, Ebu Zer yerlerinden kalkacaklardır.[26]

Ağa Bozorg-u Tahranî, Ebu Zer’in yaşamı ve faziletleri hakkında Ebu Mansur Zafer b. Hamdûn Badrai’nin[27] kaleme aldığı “Ahbar-ı Ebu Zer” ve Şeyh Sadûk’un[28] yazdığı “Ahbâr-ı Ebu Zer el-Gıfârî ve Fezâilühu” adlı iki kitabı nakletmiştir.

Seyyid Alihan el-Medenî, Ebu Zer hakkında şöyle yazmıştır: Kendisi büyük âlimlerden ve yüce zahitlerden biridir. Yılda dört yüz dinar bağışta bulunur ve bir şey biriktirmezdi.[29]

Bahrü'l-Ulûm, Ebu Zer’in Seyyidü'l-Mürselîn’in (Peygamberlerin efendisi) metodunda hareket eden Havarilerden biri olduğunu ileri sürmüş; Ehlibeytin (a.s) menkibelerini zikretmekte ve düşmanlarının yanlışlık ve kötülüklerini açıklamakta çok zorlu ve sert olduğunu belirtmiştir.[30] Ebu Naim İsfahani de şöyle yazmaktadır: Ebu Zer, İslam Peygamberine (s.a.a) hizmet eder, usulleri öğrenir ve onların dışındakileri atardı… Faizi İslam’dan ve ilahî hükümler nazil olmadan terk edenlerdendi. Kınayıcıların kınaması onu alt edememiş; yönetici ve iktidar sahiplerinin gücü onu yıldırmamış ve alçaltamamıştır.[31]

İmam Ali (a.s) ile Olan Dostluk ve Yakınlığı

Erbilî kitabında, Ebu Zer’in Hz. Ali’yi (a.s) kendisine vasi olarak belirlediğini ve şöyle dediğini nakletmiştir: Allah’a yemin ederim ki ben, Müminlerin Emirine hak üzere vasiyet ettim. Allah’a andolsun ki her ne kadar sizden ayrılsa ve hilafet hakkı gasp edilse de onda sükûnet ve huzur vardır.[32] İbn-i Ebi’l-Hadîd-i Mutezilî de şöyle demektedir: Ebu Zer, Rebeze’de İbn-i Râfi’ye "Yakında bir fitne çıkacak. Allah’tan korkun ve Ali b. Ebu Talib’i destekleyin" demiştir.[33] Ebu Zer’in Hz. Ali’ye (a.s) olan bağlılık ve sevgisi o kadar çoktur ki hatta gece gizlice defnedilen Hz. Fatıma’nın (s.a) cenaze merasimine katılmıştır.[34]

Halifeler Zamanında

Ebu Zer, İmam Ali’nin (a.s) velayetini savunmak için, Ebu Bekir’e ilk günlerde biat etmemiştir.[35]

İkinci halife Ömer’in döneminde, Ömer’in Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) hadislerinin yazılmasına yönelik getirdiği yasağa uymamış ve şöyle demiştir: “Vallahi, ağzıma kılıç dayasalar da Resulullah’ın (s.a.a) hadislerini nakledeceğim. Kılıcın keskinliğini, Resulullah’ın (s.a.a) hadislerini terk etmeye (ve nakletmemeye) tercih ederim.”[36] Ebu Zer, Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) hadislerini naklettiği için, birkaç kişi ile beraber Ömer’in emri ile zindana atılmıştır.[37]

Şam’a Sürgün Edilişi

 
Ebu Zer'in Yaptığı Mescidin Simgesel Görüntüsü

İbn-i Ebi’l-Hadid’in nakline göre, Ebu Zer’in Şam’a sürgün edilmesinin nedeni, üçüncü halife Osman’ın beytülmal’ı Mervan b. Hakem, Zeyd b. Sabit ve başkaları arasında paylaştırmasına itirazından olduğunu belirtmiştir. İbn-i Ebi’l-Hadîd şöyle nakletmiştir: Ebu Zer, cadde ve sokaklarda feryat etmekte ve itiraz etmekteydi. Sonunda Osman onu Medine’den kovarak, Şam’a sürgün etmiştir.[38]

Şam’da da Muaviye’nin İslam’a aykırı davranışlarına itiraz etmekteydi. Bir gün Muâviye, Hz. Ebu Zer’e 300 dinar gönderdi. Ebu Zer, parayı getirene şöyle dedi: "Eğer bu pay benim Beytülmaldan bu yılki hakkım ise, şimdiye kadar vermediniz, kabul ederim. Yok eğer hediye ise, ona ihtiyacım yoktur." Sonra parayı geri gönderdi. Muâviye, Demeşk’te yeşil sarayını yaptırdığında, Ebu Zer şöyle dedi: “Ey Muâviye! Eğer bu saray Allah’ın parasından ise, hıyanettir ve eğer kendi parandan ise, israftır.”

Hz. Ebu Zer (r.a), bu şekilde her zaman Muâviye’ye şöyle derdi: "Allah’a yemin ederim ki benim kabul etmediğim işleri yapıyorsun. Allah’a yemin ederim ki bu işler ne Allah’ın kitabındadır ve ne de Peygamberinin sünnetinde. Ben, sönmekte olan hakkı görüyorum; diriltilmek istenen batılı görüyorum; yalanlanmakta olan doğruluk ve sadakati görüyorum…" Yine bir gün böyle konuşunca Muaviye, Ebu Zer’in tutuklanmasını emretti ve Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) en önde gelen büyük sahabesi Hz. Ebu Zer’i Allah ve Peygamber'inin (s.a.a) düşmanı ilan etti! Ebu Zer de cevaben şöyle buyurdu: “Ben ne Allah’ın ve ne de Peygamberinin düşmanıyım. Bilakis sen ve senin baban (Ebu Süfyan) Allah ve Peygamberinin düşmanısınız. Görüntüde Müslüman oldunuz; küfür ve inkârınızı kalbinizde gizlediniz. Kesinlikle Peygamber sana lanet etti ve kaç kere doymaman için sana bedduada bulundu.” Muâviye şöyle dedi: “Ben o dediğin kişi değilim.” Ebu Zer dedi ki: “Hayır, sen o kişisin. Resulullah (s.a.a) bana söyledi. Onun yanına gittiğim sırada şöyle dediğini duydum: Allah’ım ona (Muâviye’ye) lanet et ve onu topraktan başka bir şeyle doyurma.” Bunun üzerine Muâviye Hz. Ebu Zer’in (r.a) hapse atılmasını emretti.[39]

Yine denildiğine göre Hz. Ebu Zer (r.a) Şam’da Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeytinin (a.s) faziletlerini halka anlatırdı. Muâviye, onun toplantı ve oturumlara girmesini engelleyerek, yasak koydu. Sonunda üçüncü halife Osman’a bir mektup yazan Muâviye, Ebu Zer’in halka Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeytinin (a.s) faziletlerini ön plana çıkaran konuşma ve toplantılar yaptığına dair çalışmalarını bildirdi. Bunun üzerine Osman, Muâviye’nin Medine’ye geri gönderilmesini istedi. Böylece Hz. Ebu Zer (r.a) yeniden Medine’ye geri gönderildi.[40]

 
Ebu Zer Gıfari'nin Kabri

Rebeze’ye Sürgün Edilişi

Ebu Zer, Medine’de Osman ile görüştü. Halifenin verdiği dinarları kabul etmedi ve halifenin hükumetine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Osman da Ebu Zer’in eleştirilerine tahammül edemeyerek, onu en kötü bir şekilde "Rebeze" denen çöle sürgün etti. Hz. Ebu Zer (r.a) ve Osman arasında gerçekleşen konuşmalar ve Rebeze’ye sürgün edilişini konu alan çok sayıda tarihi kitap mevcuttur.[41]

Üçüncü halife Osman, Hz. Ebu Zer’in (r.a) Rebeze’ye sürgün edilişinde kimsenin onunla görüşmemesi, eşlik etmemesi, konuşmaması ve Mervân b. Hakem tarafından Medine’den çıkarılması emrini verdi. Bu şekilde halifenin hışmından korkan hiç kimse onunla görüşüp, eşlik etmeye cüret edemedi. İmam Ali (a.s), kardeşi Akil, oğulları Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) ve Ammâr b. Yâsir (r.a) Ebu Zer’e eşlik ederek, onu yolcu ettiler.[42]

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Ey Ebu Zer! Sen yalnız yaşayacak, yalnız ölecek, yalnız diriltilecek ve yalnız cennete gireceksin. Sana gusül verecek, kefenleyecek ve defnedecek Iraklılar senden dolayı, mutlu olacaklardır.

Tefsir-i Kummi, c. 1, s. 295.

Vefatı

Hz. Ebu Zer (r.a), Hicretin 32. yılında Zilhicce ayında Osman’ın halifeliği döneminde Rebeze çölünde sürgün hayatı yaşarken vefat etmiştir.[43] İbn-i Kesîr şöyle yazmaktadır: Öldüğü sırada eşi ve oğlundan başka yanında kimse yoktu.[44] Ziriklî ise şöyle yazmaktadır: Ebu Zer vefat ettiğinde onu kefenlemek için evinde bir şey yoktu.[45] Mehrân b. Meymûn şöyle nakletmektedir: “Benim Ebu Zer’in evinde gördüğüm şeyin değeri iki dirhem etmezdi.”[46]

Nakledildiğine göre Ümmü Zer eşi için ağlayıp şöyle dediğinde: “Sen çölde ölüyorsun ve benim seni kefenleyecek bir örtüm bile yok.” Hz. Ebu Zer (r.a) eşine şöyle dedi: “Ağlama ve mutlu ol. Bir gün içlerinde benim de olduğum bir gruba Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: ‘Sizlerden biriniz çölde öleceksiniz, müminlerden oluşan bir cemaat onu defnedecek.’ Şu ana kadar o toplantıda benimle olan herkes şehirlerde ve halkın arasında öldüler. Peygamberin dediği kişi benim.”[47]

Daha sonra Abdullah b. Mesud ve faziletli bir grup (Hücr b. Adiy, Malik Eşter ve Ensar’dan bazıları) tesadüfen oradan geçerken, Hz. Ebu Zer’e (r.a) gusül vermiş ve kefenleyerek defnetmişlerdir. Abdullah b. Mes'ûd, Ebu Zer’in (r.a) mukaddes vücuduna cenaze namazı kıldırmıştır.[48] Yakûbî’nin naklettiğine göre, Huzeyfe b. Yemân gibi önde gelen sahabeler de defin işlemine katılmıştır.[49]

Tüm tarihi kaynakların naklettiğine göre, Hz. Ebu Zer’in mukaddes kabri şerifleri Rebeze’de bulunmaktadır.[50]

Kaynakça

 1. Yukarı git Ayânü’ş-Şîa, c. 4, s. 225.
 2. Yukarı git El-İstiyab, c. 1, s. 252;İbn-i Hacer, el-İsâbe, XII, 215; İbnü’l Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VI, 96; İbn-i Abdülbir, el-İstî’âb, IV, 1652.
 3. Yukarı git Meşahir Ulemau’l-Emsar, s. 30; es-Sikât, c. 3, s. 55; Takribu’t-Tehzib, c. 2, s. 395.
 4. Yukarı git el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, c. 7, s. 107.
 5. Yukarı git et-Tabakatü'l-Kübrâ, c. 4, s. 23.
 6. Yukarı git Siyeru A'lâmi’n-Nübelâ, c. 2, s. 47.
 7. Yukarı git Üsdü'l-Ğabe, c. 5, s. 186; Tehzîbü'l-Kemâl, c. 33, s. 294; Siyeru A'lâmi’n-Nübelâ, c. 2, s. 49; A'yanu'ş-Şîa, c. 4, s. 225.
 8. Yukarı git El-İstîâb, c. 4, s. 1652.
 9. Yukarı git el-Kâfî, c. 3, s. 25.
 10. Yukarı git Şerh-i Nehcü’l-Belâğa, c. 15, s. 99.
 11. Yukarı git Tarihu’l-İslam, c. 3, s. 406; İbn-i Abdülbir, el-İstîâb, c. 1, s. 252.
 12. Yukarı git M. Takî et-Tüsterî, Kâmûsü'r-Ricâl, c. 11, s. 322.
 13. Yukarı git İbn-i Habîb, el-Muhabber, s. 237.
 14. Yukarı git el-Müsnedü’s-Sahîh, c. 16, s. 83.
 15. Yukarı git el-İstîâb, c. 4, s. 1654.
 16. Yukarı git el-Kâfî, c. 8, s. 297, 298.
 17. Yukarı git Tûsî, el-Emâlî, s. 525; Mekârimü'l-Ahlâk, s. 256.
 18. Yukarı git Meclisî, Bihârü'l-envâr, c. 22, s. 404.
 19. Yukarı git Bihârü'l-envâr, c. 22, s. 420.
 20. Yukarı git el-İstî'âb , c. 1, s. 255.
 21. Yukarı git el-Hisâl, s. 303.
 22. Yukarı git el-İhtisâs, s. 10.
 23. Yukarı git el-Hisâl, s. 40 ve 2.
 24. Yukarı git el-Kâfî, c. 8, s. 22.
 25. Yukarı git Ebu Ca'fer et-Tûsî, er-Ricâl, s. 598; Şeyh Müfîd, el-İhtisâs, s. 6, 7.
 26. Yukarı git el-İhtisâs, s. 61.
 27. Yukarı git Ez-Zarie, c. 1, s. 316.
 28. Yukarı git Ez-Zarie, c. 1, s. 317.
 29. Yukarı git Medenî,Ed-Derecatu’r-Rafie, s. 226.
 30. Yukarı git el-Fevâidü’r-Ricâliyye, c. 2, s. 49.
 31. Yukarı git Hilyetü’l-Evliyâ, c. 1, s. 156, 157.
 32. Yukarı git Keşfü'l-Ğumme, c. 1, s. 353.
 33. Yukarı git Şerh-i Nehcü’l-Belâğa, c. 13, s. 228.
 34. Yukarı git Târîhu’l-Yakûbî, c. 2, s. 115.
 35. Yukarı git Yakûbî, Târîhu’l-Yakûbî, tercüme Ayeti, c. 1, s. 524.
 36. Yukarı git et-Tabakatü'l-kübrâ, c. 2, s. 354.
 37. Yukarı git el-Mecrûhîn, c. 1, s. 35.
 38. Yukarı git Şerh-i Nehcü’l-Belâğa, c. 8, s. 256.
 39. Yukarı git İbn-i Ebi’l-Hadîd, Şerh-i Nehcü’l-Belâğa, tahkik: Muhammed Ebü'l-Fazl-ı İbrahim, c. 8, s. 256, 258; el-Emîn, A'yânü’ş-Şîa, c. 4, s. 237.
 40. Yukarı git A'yânü’ş-Şîa, c. 4, s. 237.
 41. Yukarı git Ya'kûbî, Târîhu’l-Yakûbî, tercüme Ayeti, c. 1, s. 171, 172; et-Tabakatü'l-Kübrâ, c. 4, s. 226, 229; Târîh-i Taberî, c. 3, s. 336.
 42. Yukarı git Mes'ûdî, Mürûcü'z-Zeheb, c. 1, s. 698.
 43. Yukarı git Târîh-i Taberî, c. 3, s. 354.
 44. Yukarı git el-Bidâye ve’n-Nihâye, c. 7, s. 185.
 45. Yukarı git el-A'lâm, c. 2, s. 140.
 46. Yukarı git A'yânü’ş-Şîa,, c. 4, s. 229.
 47. Yukarı git A'yânü’ş-Şîa, c. 4, s. 241.
 48. Yukarı git el-İstî‘âb fî Marifeti’l-Ashâb, c. 1, s. 251; Halîfe b. Hayyât, et-Tabakat, s. 71; İbn-i Hibbân, es-Sikât, c. 3, s. 55.
 49. Yukarı git Yakûbî, Târîhu’l-Yakûbî, tercüme ayeti, c. 2, s. 68.
 50. Yukarı git Mu'cemü'l-Buldân, c. 3, s. 24; Mu'cemü'l-Bahreyn, c. 2, s. 131.
 

Bibliyografi

 • İbn-i Ebi’l-Hadîd, Şerh-i Nehcü’l-Belâğa, tercüme: Seyyid Cafer Şehidi, Tahran, İlmi ve Ferhengi, 1377 h.ş.
 • el-Emîn, Seyyid Muhsin, A'yânü’ş-Şîa, Beyrut, Daru’t-Taarif.
 • el-Emînî, Abdülhüseyin Şerefüddin, el-Gadîr fi'l-Kitâbi ve's-Sünne ve'l-Edeb, c. 9, Beyrut, Daru’l-Kutubu’l-Arabi, 1977 m.
 • İbn-i Abdülbir, Ahmed, el-İstî‘âb fî Marifeti’l-Ashâb, Beyrut, Daru’l-Ceyl, 1412 h.k.
 • İbn-i Hibbân, Muhammed, Meşâhîru Ulemâ'i’l-Emsâr, Daru’l-İfa, 1411 h.k.
 • İbn-i Hibbân, Muhammed, es-Sikât, Müessese-i el-Kutubu’s-Sikafiye, 1393 h.k.
 • İbn-i Hacer el-Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed, Takrîbi’t-Tehzîb, Beyrut, Daru’l-Kutubu’l-İlmiye, 1415 h.k.
 • Kuleynî, Muhammed b. Yakûb, el-Kâfî, Tahran, el-Kutubu’l-İslamiye, 1363 h.ş.
 • İbn-i Ebi’l-Hadîd, İzzüddîn Abdülhamîd, Şerh-i Nehcü’l-Belâğa, Daru İhya el-Kutubu’l-Arabiye, 1378 h.k.
 • İbnü'l-Esîr, Ali b. Ahmed, Üsdü’l-Ğabe fi Marifeti’s-Sahabe, Beyrut, Daru’l-Kutubu’l-Arabi.
 • el-Mizzî, Yûsuf b. Abdurrahman, Tehzîbü'l-Kemâl, Beyrut, Müessese er-Risalet, 1406 h.k.
 • Zehebi, Muhammed, Siyeru A'lâmi’n-Nübelâ, Beyrut, Müessese er-Risalet, 1413 h.k.
 • İbn-i Hacer el-Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Beyrut, Daru’l-Kutubu’l-İlmiye, 1415 h.k.
 • Zehebi, Muhammed, Târîhu'l-İslâm, Beyrut, Daru’l-Kutubu’l-Arabi, 1407 h.k.
 • et-Tüsterî, Muhammed Takî, Kâmûsu'r-Ricâl, Kum, Camiu Müderrisin, 1419 h.k.
 • İbn-i Habîb, Muhammed b. Habîb, el-Muhabber, Matbaat Ed-Daire, 1361 h.k.
 • İbn-i Hibbân, Muhammed, el-Müsnedü’s-Sahîh, Beyrut, Müessese er-Risalet, 1414 h.k.
 • et-Tûsî, Muhammed b. el-Hasen, er-Ricâl, Kum, Camiu Müderrisin, 1415 h.k.
 • Şeyh Müfîd, Muhammed b. Muhammed, el-İhtisâs, Beyrut, Daru’l-Mufid, 1414 h.k.
 • Ağa Bozorg-i Tahrânî, Muhammed Muhsin, ez-Zarîe ilâ Tesânîfi'ş-Şîa, Beyrut, Daru’l-Avda.
 • el-Medenî, Seyyid Alihan, ed-Derecatu’r-Rafie, Kum, Basireti, 1397 h.k.
 • et-Tûsî, Muhammed b. Hasan, el-Emâlî, Kum, Daru’s-Sikafe, 1414 h.k.
 • Tabersî, Hasan b. Fazl, Mekârimü'l-Ahlâk, Razi, 1392 h.k.
 • Meclisî, Muhammed Bâkır, Bihâru’l-Envâr, Beyrut, Müessese el-Vefa, 1403 h.k.
 • İbn-i Bâbeveyh, Muhammed b. Alî, el-Hisâl, Kum, Camiu Müderrisin, 1403 h.k.
 • Bahr'ül Ulûm, Muhammed Mehdî, el-Fevâ'idü’r-Ricâliyye, Tahran, Mektebetu’s-Sadık, 1363 h.ş.
 • Erbilî, Ali b. İsa, Keşfü'l-Ğumme, Beyrut, Daru’l-Avda, 1405 h.k.
 • Yakûbî, Ahmed b. Ebi Yakub İshâk, Târîhu’l-Yakûbî, Beyrut, Daru Sadır.
 • İbn-i Sa'd, Muhammed, et-Tabakatü'l-Kübrâ, Beyrut, Daru Sadır.
 • İbn-i Hibbân, Muhammed, Kitâbü'l-Mecrûhîn, tahkik: Mahmud İbrahim Zaid, Mekke, Daru’l-Baz.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr, Tarih-i Taberî, Beyrut, Müessese el-A’lemi, 1403 h.k.
 • İbn-i Kesîr, İmâdüddîn İsmâîl, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Beyrut, Daru İhya et-Turas el-Arabi, 1408 h.k.
 • Ziriklî, Muhammed Hayrüddîn, el-A'lâm, Beyrut, Daru’l-İlm, 1980 m.
 • Kummî, Ali b. İbrâhim, Tefsîrü’l-Kummî, Kum, Müessese-i Daru’l-Kitab, 1404 h.k.
 • İbn-i Hayyât, Halîfe, et-Tabakat, Beyrut, Daru’l-Fikr, 1414 h.k.
 • el-Hamevî, Yâkût, Mu'cemü'l-Buldân, Beyrut, Daru İhya et-Turas el-Arabi, 1399 h.k.
 • Tureyhi, Fahrettin, Mu'cemü'l-Bahreyn, Vezaret-ı İrşad, 1367 h.ş.
 • Yakûbî, Ahmed b. Ebi Yakub İshâk, Târîhu’l-Yakûbî, tercüme Muhammed İbrahim Ayeti, Tahran, İlmi ve Ferhengi, 1378.
 •  


Üye Girişi
Haberler
Konya‘da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır
Fethiye Belediye Başkanı‘ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı
BÜYÜK SAHABE EBÛ ZER EL-GİFARΑYİ TANIYALIM
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize‘deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2‘ye yükseldi
el-KAFÎ KİTABI VE YAZARI SİKATU‘L-İSLAM KULEYNΑYİ YAKINDAN TANIYALIM
2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık‘ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı
AK Parti‘den yeni yasa teklifi! 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
RAMAZAN AYININ NAMAZLARI
MÜBAREK RAMAZAN AYININ AMELLERİ
İNANCIMIZA SAYGISIZLIK VE HAKARET
YÜREĞİMİZİ YAKAN ACI
Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis‘te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı‘nda tören düzenlendi
HDP‘li Sezai Temelli‘nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu
11 şehit verdiğimiz helikopter kazası sonrası bölgeden yeni görüntü! Ekipler olay yerine ulaştı
AĞAMIZ VE MEVLAMIZ Hz. İMAM ALİ‘NİN (a.s.) DOĞUM GÜNÜ
TÜRCAV‘DAN AKADEMİK HAMLE
REGAİB GECESİ
Ziyaretçi Defteri

seyit ali kaçkar (romanya) - 11.02.2021 12:00:00

selamün aleyküm. yurt dışında yaşamaktayım.ahirzaman ve mehdilik konusunda son zamanlarda gaybeti numani diye bir hadis kitabından alıntılar yapılmakta sosyal medyada. bu kitabın türkçe-ingilizce /arapçasına pdfsine al islam org sitesinden ulaşılıyor. fakat kitabın orijinaliyle birebir tercümemidir anlayamadım. misalen kitapta azarbeycan ermenistanla ilgili geçen bölümlerin hadis mi yoksa müellifin yada çevirenin yorumu anlaşılamıyor. bu eserin orijinali arapça mı yoksa farsçamı. eldeki türkçe ingilizce arapça pdf in doğruluğunu neye göre kıyaslayacağız.bu konuda bilgi olarak yardımcı olabilirmisiniz.ayrıca kevser yayıcılıktan gaybeti numani türkçe ve biharul envarın 2 ciltlik bir türkçe tercümesiniyapmışlar sipariş vereceğim. fakat gaybeti numanini orijinal baskısıyla aynımıdır bilemiyorum tabi. Cevap: Aleykum selam, Kitabın aslı Arapça‘dır tercümelerde mütercimlerin bazı açıklamaları oluyor elbette ama bunun kitabın aslı olmadığı anlaşılacak şekilde ve özellikle dipnotlarda ifade edilmesi gerekir. Şüphelendiğiniz yerde Arapça orijinaline bakmak faydalı olacaktır. Eğer Arapçası elinizde yoksa turcav@turcav.org adresine talebinizi yazınız size Arapçasının PDF‘ini gönderelim. Hayırlı günler ve iyi çalışmalar.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

HİKMET KÖSE (ADANA) - 17.01.2019 12:00:00

ÇOK DEĞERLİ VAKIF YÖNETİCİLERİ: ÇOK ZAMANDIR, ALLAME MECLİSİNİN BİHAR ÜL ENVAR İSİMLİ 110.CİLTLİK KİTABINI HER ZAMAN BAŞKA KİTAPLARDA DİPNOT OLARAK GÖRDÜM.NİYETİM OYDU Kİ BU KİTABI KAYNAĞINDAN OKUYAYIM.ANCAK SİTENİZE GİRDİM ; BİHARÜL ENVAR KİTABI ARAPÇA ALFABESİYLE YAZILMIŞ. SİZDEN VAKIF OLARAK ; BU KİTABI TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLMESİNİ BİZ TÜRK VATANDAŞLARININ DA BU KİTABA ERİŞİMİ KOLAY OLSUN. AŞK İLE.

ramin madadlou (tehran. iran) - 05.08.2018 12:00:00

Selam Adım Ramin iran dan. Sizin faaliyetlerinizi okudum ve çok mutlu oldum. Sağolun!!!

YİĞİT TORUN (ANKARA) - 25.03.2018 12:00:00

Selamınaleyküm Adım Yiğit Ankara dan yazıyorum siteniz son derece güzel medyada gazete ve televizyonda olmayan hiç konuşulmayan İslamiyet adına bilmemiz gereken herşey var başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla Cevap: Sayın Yiğit bey teveccühlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yönetim (Darıca) - 21.09.2017 12:00:00

ÇOK SEVDİĞİMİZ VE DOSTUMUZ OLAN MERHUM ŞEYH GÖKMEN HOCAMIZIN VEFATI BİZLERİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR. SİTEDEN SORUMLU OLAN HOCAMIZIN VEFAT HABERİNİ ALIR ALMAZ KARS‘A GİTMESİNDEN DOLAYI SİTEDE HABER YAPILAMAMIŞTIR. VEFAT HABERİ İLE HOCALARIMIZIN APAR TOPAR CENAZE MERASİMİNE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMALARI ONA VERİLEN ÖNEMİM GÖSTERGESİDİR. YALNIZ SİZLER BİZLERE MERHUM İLE İLGİLİ BİR VİDEO VEYA PAYLAŞILACAK BİR ŞEY GÖNDERİRSENİZ SEVE SEVE SİTEDE YAYINLARIZ VE MEMNU DA OLURUZ. TEKRAR MERHUMA ALLAH‘TAN RAHMET VE GERİDE KALANLARA SABIRLAR DİLERİZ.

ADEM SAVAŞ ADIBELLİ (KARS) - 19.09.2017 12:00:00

SELAMUN ALEYKUM DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. SİTENİZİ HER ZMAAN İLGİYLE TAKİP ETMEKTEYİM FAKAT DİKKATİMİ ÇEKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VAR SİZLERLE BİRLİKTE HAREKET EDEN ARKADAŞINIZ BİZİM İSE EN SEVDİĞİMİZ ALİMİMİZ OLAN HAYATININ BAHARINDA RABBİNİN DAVETİNE CABET EDEN GÖKMEN KANKILIÇ AĞAMIZLA İLGİLİ HERHANGİ BİR HABER YAPMAMIŞ OLMANIZ. EN AZINDAN SİTEDE GÖKMEN AĞAAYLA İLGLİ BİRŞEYLER YAYINLANABİLİR

Sen de Yaz
Dini Kitaplar
 • BİZE ULAŞIN

 • Osmangazi mahallesi Recep Yazıcıoğlu caddesi no:15 Darıca / Kocaeli

 • 02626542515

 • turcav@turcav.org

www.dincbilisim.com/
YukariCik