Ana Menü
Köşe Yazıları
E-Bülten
Facebook
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


el-KAFÎ KİTABI VE YAZARI SİKATU‘L-İSLAM KULEYNΑYİ YAKINDAN TANIYALIM


El-Kâfi
 (Arapçaالکافی), Şia’nın hadis kaynak kitaplarından; Kütüb-i Erbaa’nın en önemli ve güvenilir kaynak kitaplarından biridir. Kâfi kitabı, "Sikatü’l İslam Kuleynî" diye meşhur olan Muhammed b. Yakup b. İshak tarafından yazılmıştır. Kendisi İslam âlimlerince güçlü ve sağlam ifadelerle övülmüştür. Bu kitap, İslam âlimlerinin başvurduğu kaynak kitaplardan olup, "usul", "fürûu" ve "Ravza" bölümlerinden oluşmuştur. Kitaptaki hadisler Kur’an’la uyum içinde olan ve icmaya muvafık hadislerden seçilmiştir.

"el-Kâfi" kitabı son derece ünlüdür. Fıkıh ehli bu esere kesinlikle yabancı kalamamışlardır. Hadis aktarıcıları bu eserin içerdiği değerli bilgileri açıklığa kavuşturmak için, kesintisiz bir çaba içindedirler ve bu eserin nurlarıyla aydınlanmanın gayretini taşıyorlar. Bu eser, nübüvvet haberlerinin râvilerinin destekçisi, Âl-i Muhammed'in ilminin koruyucusu, Ehlibeyt (a.s) şeriatının taşıyıcısı, Ehlibeyt (a.s) haberlerini nakleden zatların başvuru kaynağıdır. Ulema, bu eserden fetvalar çıkarmaktan bir an bile geri durmaz. Hükümler çıkarılırken güvenilmeye değer bir kaynaktır. Kuşaktan kuşağa miras kalmaya ve daima üzerinde çalışılıp araştırılmaya değerdir. Güzel haberlerinin, cevher gibi sözlerinin ve muhteşem hükümlerinin özenle korunmasına layıktır.

Şeyh Kuleynî, mutahhar İmamlar (a.s), İmamların (a.s) ashapları, İmam Mehdi’nin (a.f) dört naibi ve ayrıca Usul-u Erbaa Mie’ye (Dört Yüz Asıl) kitaplarına ulaşma imkânına sahip olduğundan, bu kitabın rivayetlerini en az vasıta ile kaydetmeyi başarmıştır. Hadislerin naklinde gösterdiği ciddi tutum, kitabındaki tüm hadislerin doğru olduğu kanaatini bazılarında oluşturmuştur.

Gaybetü’s-Suğrâ (küçük gaybet) döneminde yaşamış Şia’nın büyüklerinden, şeyhlerin şeyhi Sigatü’l-İslam Muhammed b. İshak Kuleynî Râzî, üçüncü ve dördüncü yüzyılın en büyük Şia muhaddislerinden biri olarak bilinmektedir.

Yüce Allah, bu kitabı yirmi senede yazmasında kolaylık sağladı. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Şia Müslümanlar, kendileri için dinin her alanında yeterli (Kâfi) gelecek bir kitap yazmasını istiyorlardı. Çünkü Kuleynî, görüş alışverişinde bulunacağı, müzakere edeceği, ilmine güvenilen zatlar ile görüşüyordu. Bazı âlimler, Kuleynî'nin el-Kâfi'yi Kaim’e (Hz. Mehdi’ye (a.f)) arz ettiği ve İmam'ın da bu eserin güzel olduğunu belirttiği ve: «Şia'mız için Kâfidir.» dediği inancındadırlar.

Kuleynî, Ehlibeyt İmamlarıyla görüşmüş, hadis ricalinden ve muhaddislerden hadis rivayet etmiştir. Bu bakımdan eseri, İmam Bakır (a.s) ile İmam Sadık’ın (a.s) rivayetlerinin bir özeti ve onların sünnetlerinin bir kaynağı konumundadır. Zamanının önde gelen üstatları, rivayet ettikleri hadisleri ona okuyor, ondan hadis rivayet ediyor ve icazetini alarak rahle-i tedrisinden geçiyorlardı.

Kâfi İsminin Konulması

Kitaba “Kâfi” isminin konulması hakkında iki görüş ileri sürülmüştür:

 1. Kuleynî’nin ‘Taharet’ kitabında yazdığı şu söze dayandırılmaktadır: “Bu kitap, tüm dini ilimler için Kâfidir/yeterlidir.”[1]
 2. Kitabın adı, İmam Mehdi’nin (a.f) bir sözüne dayandırılmaktadır. "Kâfi" kitabı İmam Mehdi’ye (a.f) sunulduktan sonra, İmam Mehdi (a.f) kitabı överek “Bu kitap, bizim Şialarımız için kâfidir” dediği rivayet edilmiştir.[2]

  Âlimlerin Perspektifinde Kâfi

  Şeyh Müfid: "el-Kâfi kitabı, Şia kitaplarının en üstünü ve en faydalısıdır."[3]

  Şehid-i Evvel: “Hadis alanında İmamiyye mezhebi, el-Kâfi'nin bir benzerini yazabilmiş değildir..."[4]

  Muhammed Taki Meclisi: "Kâfi" kitabı, tüm usul kitaplarından daha kapsayıcı ve derli topludur. Fırka-yı Naciye'nin (Şia İmamiye) en üstün ve büyük kitabıdır.”[5]

  Ağa Bozorg-u TahraniEhlibeytten (a.s) hadis nakletmede, Kâfi gibisi yazılmamıştır.”[6]

  Esterabadî, âlimlerden ve kendi üstatlarından şöyle nakletmektedir: “Kâfi kitabının ayarında veya ona yakın bir kitap İslam dünyasında yazılmamıştır.”[7]

  Ayetullah Hoî üstadı Nainî’den şöyle nakletmektedir: “Kâfi’nin rivayet kaynakları hakkında münakaşa etmek, aciz ve güçsüzlerin hile ve oyunudur.”[8]

  Bu değerli eser hakkında faziletli bir zat şu övgü dolu sözleri söylemiştir: Ehlisünnet arasında buna benzer bir hadis kitabı bulunmaz. Hadisle ilgili her alanda "el-Kâfi" gibisi yoktur. Bu eser, ilâhî ilimlerin tümünü kapsamaktadır. Hatta bu eserin, metin ve kaynak zinciri bakımından Ehlisünnet'in altı sahih hadis kitabından fazlası vardır ve eksiği yoktur.

  Kitabın Yazılma Amacı

  Kuleynî, kitabın önsüzünde belirttiği gibi, kendisi bu kitabı bir din kardeşinin kendisinden istekte bulunması üzerine yazmıştır:

  “Şimdi... Ey Kardeşim! "Günümüz insanlarının cehalet üzere el birliği etmelerinden ve cehalete giden yolları onarmaları hususunda yardımlaşmalarından; ilimden ve ilim ehlinden fersah fersah uzak düşmelerinden; onların yüzünden ilmin büsbütün zayıf düşmesinden; bilgi kaynaklarıyla insanlar arasındaki bağların kopmasından; cahillerin ilmi ve ilim ehlini zayi etmelerinden" şikâyet etmeni anlıyorum. Soruyorsun ki:
  "İnsanların dine girdikten, dinin bütün prensiplerini yüzeysel olarak benimsedikten, dinsel prensipleri kabule dayalı bir toplumsal hayat sürdürmeye karar verdikten sonra, tamamen cehalet üzere varlıklarını sürdürmeleri, bir bilgi olmaksızın sadece atalarını, önceki kuşakları ve büyükleri taklit ederek her meselede sadece kendi akıllarına dayanarak dini yaşamaları mümkün müdür?"… Yanımda her şeye yeten 'Kâfi' bir kitabın olmasını istiyorum. Bu kitapta dini ilimlerin bütün dalları yer almalı. Öyle ki dini öğrenmek isteyen bir kimseye bu kitap yeterli gelmelidir. Doğruyu bulmak isteyen kimse bu kitaba başvurmalıdır. Dini öğrenmek ve dini yaşamak isteyen kimse bu kitapta aradığını bulmalıdır. Böylece Allah Azze ve Celle'nin farzları ve Allah Resulü'nün (s.a.a) sünneti eksiksiz olarak yerine getirilmelidir."
  Şunu da ekliyorsun: "Eğer böyle bir kitap olursa, Allah-u Teala’nın yardımı ve başarılı kılmasıyla, kardeşlerimizin ve yolumuzun takipçilerinin imdadına yetişeceğini; onları doğruya ileteceğini umuyorum." Allah -Ona hamd olsun ki- isteğini yerine getirip, kitabı yazmamı kolaylaştırdı. Kitabımın senin kastettiğin özelliklere sahip olmasını umuyorum.”[9]

  Kitabın Yazım Metodu

  Şeyh Kuleynî, kitabın önsözünde de belirttiği gibi Kur’an’la örtüşen ve muhalefet etmeyen; ayrıca icmâyla uyum içinde olan hadisleri kitabında zikretmiştir. Birbirine zıt olan iki rivayet arasında kararsız kaldığında ise, kendisine göre hangisi daha doğruysa onu seçmiştir.[10]

  Kitabın Özellikleri

  Kuleynî, kitabı telif ederken Usul-u Erbaa Mie’den (İmamların (a.s) ashabı tarafından yazılan ve "her biri asıl" diye isimlendirilen dört yüz derleme) yararlanmış, İmamların (a.s) yaşayan yârenleri ile veya ashaplarıyla görüşen kişilerle bizzat görüşmüş ve bu gibi nedenler hadisleri naklederken en az vasıta ile nakletmesine yardımcı olmuştur. İmam Mehdi’nin (a.f) dört naibiyle görüşerek, hadislerin doğruluk ve yanlışlıklarını anlayabilmiştir.[11] Kitabın düzeni de bir diğer özelliğidir. Kitapta bulunan düzen, rivayetlerin kategorilere ayrılması, rivayetlerin sayısı, hadis kaynaklarının tamamının zikredilmesi, inanç, fıkıhahlak, içtima… gibi farklı konulardaki kapsayıcılığı, kitabın kendisine has özelliklerindendir. Şeyh Kuleynî, ayrıntılı, sahih ve açık hadisleri kitabın bablarının başında zikretmiş, mücmel ve müphem hadisleri ise, daha sonra getirmiştir.[12]

  Kâfi’nin önemini artıran birçok ayrıcalıklı özelliği vardır. En önemlisi, değinildiği gibi bu eserin müellifi, Hz. Mehdi’nin (a.f) naipleri (sefirleri) zamanında hayattaydı. Seyyid İbn-i Tavus şöyle diyor: "Muhammed b. Yakub'un tasnifleri ve vekiller zamanındaki rivayetleri, vekiller tarafından onun naklettiklerinin araştırmasına imkân sağlıyordu."

  Çok azı müstesnaolan ve Kâfi'de yer alan hadislerin müellif ile masum İmam (a.s) arasındaki bütün râvi zinciri eksiksiz olarak zikredilir. Bazen rivayet zincirinin başı silinebiliyor. Bunun nedeni, müellifin hiç bir aracı olmaksızın bizzat rivayetin kaynağından nakil yapması olabilir. Ya da kısa bir süre önce zikrettiği bir rivayete bağlamış olması da ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla "rivayet zincirinin giriş kısmı, yer almayan hadisin rivayet zinciri, tam aktarılan önceki hadis hükmündedir" demek istemiştir."

  Kuleynî'nin yöntemi, hadisleri bölümlere ayırarak, sahihlik ve açıklık derecelerine göre sıralamaktır. Bu yüzden bölümlerin sonlarındaki hadislerde bir parça müphemlik ve anlam itibariyle gizlilik söz konusudur. Kâfi'nin bir özelliği de birbiriyle çelişen rivayetlere yer vermemesi, bilakis belirlediği başlığın kapsamına giren hadisleri almakla yetinmesidir. Bazen zikrettiği hadisi, başkalarına neden tercih ettiğine de işaret etmiştir."

  Kitabın İçeriği

  Kitap, "usul", "fürûu" ve "Ravza" olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Usul-u Kâfi, inançla ilgili hadislere, Fürû-u Kâfi, fıkıh içerikli hadislere ve Ravza-i Kâfi ise, tarih içerikli konulara yer vermiştir. Usul bölümünün kendisi dahi birkaç bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan birisi de hüccet kitabıdır.

  Kâfi’nin Babları

  Kitabın yazarı, Kâfi kitabını üç bölüme ayırmıştır.

  Usul-u Kâfi

  Ana Madde: Usul-u Kâfi

  Usul-u Kâfi, 8 kitaptan oluşmakta ve inançlarla ilgili hadisleri kapsamaktadır:

  • Akıl ve Cehl kitabı
  • İlmin fazileti kitabı
  • Tevhit kitabı
  • Hüccet kitabı
  • İman ve Küfür kitabı
  • Dua kitabı
  • Kur’an’ın fazileti kitabı
  • Muaşeret kitabı

  Fürû-u Kâfi

  Fürû-u Kâfi, 26 kitaptan oluşmakta ve fıkıh içerikli hadisleri içermektedir.

  • Tahâret kitabı
  • Hayız kitabı
  • Cenazeler kitabı
  • Salât (namaz) kitabı
  • Zekât ve sadaka kitabı
  • Oruç kitabı
  • Hac kitabı
  • Cihat kitabı
  • Maişet kitabı
  • Nikâh kitabı
  • Akîka kitabı
  • Talâk kitabı
  • Itk, tedbir ve mukâtebe kitabı
  • Sayd (av) kitabı
  • Zebâih kitabı
  • Et’ime kitabı
  • Eşribe kitabı
  • Ziynet, tecemmül ve mürüvvet kitabı
  • Devâcin kitabı
  • Vasiyet kitabı
  • Mevârîs kitabı
  • Hudud kitabı
  • Diyât kitabı
  • Şehadet kitabı
  • Kaza ve ahkâm kitabı
  • İman, nüzûr ve kefaret kitabı

  Ravzatü’l Kâfi

  Ravzatü’l Kâfi, her hangi bir sıra güdülmeden farklı konulardaki hadisleri içermektedir. Her ne kadar bazıları Ravza kitabını Kâfi kitabının bir parçası saymasa da[13] Neccaşî ve Tusî, Ravza kitabını Kâfi kitabının son kitabı olarak bilmektedir.[14]

  • Kur’an-ı Kerîm’in bazı ayetlerinin tefsir ve te’vili
  • Tahir İmamların (a.s) tavsiye ve nasihatleri
  • Rüya ve çeşitleri
  • Dertler ve dermanları
  • Varlık âleminin yaratılışı ve bazı sonuçları
  • Bazı peygamberlerin tarihi
  • Şia’nın fazileti ve vazifeleri
  • Sadr-ı İslam’ın bazı tarihî konuları ve Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) hilafet dönemi
  • İmam Mehdi’nin (a.f) sıfatı, huzuru ve ashabının özellikleri
  • Bazı sahabe ve kişilerin hayatı

  Hadislerin Sayısı ve İhtilaf Nedeni

  Kâfi’de yer alan hadislerin sayısı, farklı rakamlar ile zikredilmiştir. Yusuf Bahranî, “Lu’lu ve’l Mercan” kitabında 16199, Doktor Hüseyin Ali Mahfuz, Kâfi’nin mukaddimesinde 15176, Allame Meclisi 16121 ve Şeyh Abdürresül Gaffar gibi günümüz araştırmacılarından bazıları ise, 15503 hadis olduğunu açıklamıştır. Farklı rakamların çıkma nedeni, hadisleri sayma yönteminin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bazıları iki kaynaklı rivayetleri iki rivayet, bazıları ise, bir rivayet saymıştır. Bazıları Mürsel hadisleri de bir hadis saymış ve bazıları ise, saymamıştır. Elbette bazen de bazı rivayetlerin bazı nüshalarda yer almaması da nadiren görülmektedir.[15]

  Kâfi’nin Şerhleri

  "Kâfi" kitabı daha ilk günden itibaren İslam âlimleri ve muhaddislerin ilgisini çekmiştir. Dolayısıyla Kâfi hakkında çok detaylı çalışmalar yapılmıştır. Ağa Bozorg-u Tahranî, “ez-Zaria” kitabında Kâfi’ye yazılan 28 şerhin adını zikretmektedir. Bunlardan bazıları Usul-u Kâfi’ye, bazıları kitabın tamamına ve bazıları ise, bazı hadisleri şerh etme şeklindedir.[16]

  • Camiü'l Ahadis ve'l- Akval, Kasım b. Muhammed b. Cevad b. Vendî (ö. 1100 h.)
  • Durrü'l Manzum Min Kelâmi'l-Masum, Ali b. Muhammed el-Amulî (ö. 1104 h.)
  • er-Revaşihu's-Semaviyyeh fi Şerhi'l Ehadisi'l İmamiyye, Mir Damad (ö. 1040)
  • eş-Şafi, Şeyh Halil b. Gazi el-Kazvinî (ö. 1089 h.)
  • Şerhü’l Mirza Rafi'uddin Muhammed en-Naimî (ö. 1082 h.)
  • Şerh-i Molla Sadra Şirazî (ö. 1050 h.). 12) el-Vafî, Feyz el-Kaşanî
  • Şerh-i Muhammed Emin el-Esterabadî el-Ahbarî (ö. 1036 h.)
  • Şerh-i Molla Muhammed Salih el-Mazenderanî (ö. 1080 h.)
  • Keşfü'l Kâfi, Muhammed b. Muhammed el-İstahbanatî eş-Şirazî
  • Mir'atü'l Ukul fi Şerh-i Ahbar-i Âli'r-Resûl, Allâme Meclisi (ö. 1110 h.)
  • Hude'l Ukul fi Şerh-i Ahadisi'1-Usul, Muhammed b. Abduali el-Kutayfî (13. y.y.)

  Ayrıca Bakınız

  Dosya:Şialer Neden Sahihi Buhari’ye İtimat Etmemekte Ve Hadis Nakletmemektedirler..pdf

  Kaynakça

  1. Yukarı git Kâfi, c. 1, s. 14 (Mukaddime).
  2. Yukarı git Kuleynî ve Kâfi, s. 392.
  3. Yukarı git El-İtikadatü’l İmamiye, s 70.
  4. Yukarı git Kâfi, c. 1, s. 27.
  5. Yukarı git Mir’atü’l Ukul, c. 1, s. 3.
  6. Yukarı git Ez-Zaria, c. 17, s. 245.
  7. Yukarı git El-Fevaidü’l Medine, s. 520.
  8. Yukarı git Mu’cemu Ricali’l Hadis, c. 1, s. 99.
  9. Yukarı git Kâfi, c. 1, s. 5.
  10. Yukarı git Kâfi, c. 1, s. 8 ve 9.
  11. Yukarı git Keşfü’l Muhibbe, s. 159.
  12. Yukarı git Tercüme-i Usul-u Kâfi, c. 1, s. 10.
  13. Yukarı git Riyazu’l Ulema, c. 2, s. 261.
  14. Yukarı git Rical-u Neccaşi, s. 377; el-Fihrist, s. 210.
  15. Yukarı git Kuleynî ve Kâfi, s. 401 ve 402.
  16. Yukarı git Ez-Zaria, c. 13, s. 95- 99.


Üye Girişi
Haberler
Konya‘da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır
Fethiye Belediye Başkanı‘ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı
BÜYÜK SAHABE EBÛ ZER EL-GİFARΑYİ TANIYALIM
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize‘deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2‘ye yükseldi
el-KAFÎ KİTABI VE YAZARI SİKATU‘L-İSLAM KULEYNΑYİ YAKINDAN TANIYALIM
2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık‘ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı
AK Parti‘den yeni yasa teklifi! 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
RAMAZAN AYININ NAMAZLARI
MÜBAREK RAMAZAN AYININ AMELLERİ
İNANCIMIZA SAYGISIZLIK VE HAKARET
YÜREĞİMİZİ YAKAN ACI
Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis‘te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı‘nda tören düzenlendi
HDP‘li Sezai Temelli‘nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu
11 şehit verdiğimiz helikopter kazası sonrası bölgeden yeni görüntü! Ekipler olay yerine ulaştı
AĞAMIZ VE MEVLAMIZ Hz. İMAM ALİ‘NİN (a.s.) DOĞUM GÜNÜ
TÜRCAV‘DAN AKADEMİK HAMLE
REGAİB GECESİ
Ziyaretçi Defteri

seyit ali kaçkar (romanya) - 11.02.2021 12:00:00

selamün aleyküm. yurt dışında yaşamaktayım.ahirzaman ve mehdilik konusunda son zamanlarda gaybeti numani diye bir hadis kitabından alıntılar yapılmakta sosyal medyada. bu kitabın türkçe-ingilizce /arapçasına pdfsine al islam org sitesinden ulaşılıyor. fakat kitabın orijinaliyle birebir tercümemidir anlayamadım. misalen kitapta azarbeycan ermenistanla ilgili geçen bölümlerin hadis mi yoksa müellifin yada çevirenin yorumu anlaşılamıyor. bu eserin orijinali arapça mı yoksa farsçamı. eldeki türkçe ingilizce arapça pdf in doğruluğunu neye göre kıyaslayacağız.bu konuda bilgi olarak yardımcı olabilirmisiniz.ayrıca kevser yayıcılıktan gaybeti numani türkçe ve biharul envarın 2 ciltlik bir türkçe tercümesiniyapmışlar sipariş vereceğim. fakat gaybeti numanini orijinal baskısıyla aynımıdır bilemiyorum tabi. Cevap: Aleykum selam, Kitabın aslı Arapça‘dır tercümelerde mütercimlerin bazı açıklamaları oluyor elbette ama bunun kitabın aslı olmadığı anlaşılacak şekilde ve özellikle dipnotlarda ifade edilmesi gerekir. Şüphelendiğiniz yerde Arapça orijinaline bakmak faydalı olacaktır. Eğer Arapçası elinizde yoksa turcav@turcav.org adresine talebinizi yazınız size Arapçasının PDF‘ini gönderelim. Hayırlı günler ve iyi çalışmalar.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

HİKMET KÖSE (ADANA) - 17.01.2019 12:00:00

ÇOK DEĞERLİ VAKIF YÖNETİCİLERİ: ÇOK ZAMANDIR, ALLAME MECLİSİNİN BİHAR ÜL ENVAR İSİMLİ 110.CİLTLİK KİTABINI HER ZAMAN BAŞKA KİTAPLARDA DİPNOT OLARAK GÖRDÜM.NİYETİM OYDU Kİ BU KİTABI KAYNAĞINDAN OKUYAYIM.ANCAK SİTENİZE GİRDİM ; BİHARÜL ENVAR KİTABI ARAPÇA ALFABESİYLE YAZILMIŞ. SİZDEN VAKIF OLARAK ; BU KİTABI TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLMESİNİ BİZ TÜRK VATANDAŞLARININ DA BU KİTABA ERİŞİMİ KOLAY OLSUN. AŞK İLE.

ramin madadlou (tehran. iran) - 05.08.2018 12:00:00

Selam Adım Ramin iran dan. Sizin faaliyetlerinizi okudum ve çok mutlu oldum. Sağolun!!!

YİĞİT TORUN (ANKARA) - 25.03.2018 12:00:00

Selamınaleyküm Adım Yiğit Ankara dan yazıyorum siteniz son derece güzel medyada gazete ve televizyonda olmayan hiç konuşulmayan İslamiyet adına bilmemiz gereken herşey var başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla Cevap: Sayın Yiğit bey teveccühlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yönetim (Darıca) - 21.09.2017 12:00:00

ÇOK SEVDİĞİMİZ VE DOSTUMUZ OLAN MERHUM ŞEYH GÖKMEN HOCAMIZIN VEFATI BİZLERİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR. SİTEDEN SORUMLU OLAN HOCAMIZIN VEFAT HABERİNİ ALIR ALMAZ KARS‘A GİTMESİNDEN DOLAYI SİTEDE HABER YAPILAMAMIŞTIR. VEFAT HABERİ İLE HOCALARIMIZIN APAR TOPAR CENAZE MERASİMİNE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMALARI ONA VERİLEN ÖNEMİM GÖSTERGESİDİR. YALNIZ SİZLER BİZLERE MERHUM İLE İLGİLİ BİR VİDEO VEYA PAYLAŞILACAK BİR ŞEY GÖNDERİRSENİZ SEVE SEVE SİTEDE YAYINLARIZ VE MEMNU DA OLURUZ. TEKRAR MERHUMA ALLAH‘TAN RAHMET VE GERİDE KALANLARA SABIRLAR DİLERİZ.

ADEM SAVAŞ ADIBELLİ (KARS) - 19.09.2017 12:00:00

SELAMUN ALEYKUM DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. SİTENİZİ HER ZMAAN İLGİYLE TAKİP ETMEKTEYİM FAKAT DİKKATİMİ ÇEKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VAR SİZLERLE BİRLİKTE HAREKET EDEN ARKADAŞINIZ BİZİM İSE EN SEVDİĞİMİZ ALİMİMİZ OLAN HAYATININ BAHARINDA RABBİNİN DAVETİNE CABET EDEN GÖKMEN KANKILIÇ AĞAMIZLA İLGİLİ HERHANGİ BİR HABER YAPMAMIŞ OLMANIZ. EN AZINDAN SİTEDE GÖKMEN AĞAAYLA İLGLİ BİRŞEYLER YAYINLANABİLİR

Sen de Yaz
Dini Kitaplar
 • BİZE ULAŞIN

 • Osmangazi mahallesi Recep Yazıcıoğlu caddesi no:15 Darıca / Kocaeli

 • 02626542515

 • turcav@turcav.org

www.dincbilisim.com/
YukariCik