Ana Menü
Köşe Yazıları
E-Bülten
Facebook
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


GADİR HUM BAYRAMI MUBAREK OLSUN

Peygamber (s.a.a) Zilhicce ayının on sekizi’nde Gadir-i Hum’a vardı… 

 
Müslümanlar yüreklerini dolduran derin bir şevk ve gıpta duygusuyla tarihin bundan önce tanık olmadığı ibadî ve siyasî bir buluşmanın gerçekleşeceği anı heyecanla bekliyorlardı.

 

Hz. Peygamber’in (s.a.a) içinde yer aldığı kafile, Hicret’in onuncu senesinin zilkade ayının sonlarında hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke’ye doğru yola çıkmıştı.

 

Arap Yarımadası’nın dört bir yanından yığınlar akın akın Mekke’ye koşuyordu. Hepsinin hedefi birdi. Aynı bayrak altında, aynı ilâhî şiarları tekrarlıyorlardı:[1]

 

“Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-nimete leke ve’l-mulk, la şerike leke lebbeyk.”

 

Peygamber (s.a.a), Mekke’de kendilerine katılması ve birlikte hac yapması için Yemen’de bulunan Ali’ye bir mektup yazmıştı. Ali (a.s) Yemen’de ele geçirdiği ganimetler ve giysilerle derhal yola çıktı. Hz. Peygamber’le (s.a.a) Mekke’ye girmek üzereyken buluştu. Peygamber’le (s.a.a) buluşmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadı ve Yemen’de yaptıklarını Peygamber’e (s.a.a) anlattı. Peygamber (s.a.a) bundan son derece memnun oldu, sevindi. Sonra Ali’ye: “Nasıl tehlil getirdin?” diye sordu. Dedi ki:

 

“Ya Resulallah! Nasıl tehlil getirildiğini bana yazmamıştın. Ben de bilmiyordum. Ben de niyetimi senin niyetine bağladım ve dedim ki: “Allah’ım! Peygamber’inin tehlili gibi tehlil getiriyorum.” Beraberimde de otuz dört tane kurbanlık deve getirdim.”

 

Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:

 

“Allah-u ekber! Ben de beraberimde altmış altı kurbanlık getirmiştim. Sen hacda, ibadetlerde ve kurbanda benim ortağımsın. İhramlı olarak kalk ve ordunun yanına dön. Mekke’de buluşmak üzere onları bir an önce getir.”

 

Ali (a.s) Mekke yakınlarına geldiklerinde, ordusunu geride bırakıp gelmiş ve içlerinden birini onların başına komutan olarak görevlendirmişti.[2]

 

Peygamber (s.a.a) hac ve umre menasikini/amellerini, ibadetlerini yerine getirirken Ali (a.s) de yanındaydı. “Mina’nın tamamı kurban kesme yeridir.” buyurdu. Mübarek elleriyle kurbanlık develerden altmış üçünü kesti. Ali de otuz yedi tanesini kesti. Böylece kurbanlıkların sayısı yüze tamamlanmış oldu. Sonra insanlar toplandı ve Peygamber (s.a.a) derin anlamlar içeren bir konuşma yaptı. Müslümanlara va-az etti, onlara öğüt verdi.[3]

 

Hz. Peygamber (s.a.a), Müslümanlarla birlikte Mina’daki menasiklerini (hac amellerini) tamamladıktan sonra Mekke’ye geri döndü ve şehre girdi. Veda tavafını yaptı ve ardından Medine’ye yöneldi.

 
Ali (a.s) Gadir-i Hum’da Müminlerin Emiri Olarak İlân Ediliyor

 

Peygamber (s.a.a) yanındaki muazzam kalabalıkla birlikte Medine’ye döndüğü sırada, Medine, Irak ve Mısır yollarının ayrıldığı yer olan Cuhfe bölgesindeki Gadir-i Hum denilen yere vardı. Zilhicce ayının on sekiziydi. Orada şu ayet nazil oldu:

 

“Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et…” [4]

 

Yüce Allah Peygamber’e, Ali’yi insanlara göstermesini ve onu veli edinmenin, ona itaat etmenin herkese farz olduğunu onlar duyurmasını emretti. Bu arada vahiy, kincilerin ve kıskançların şerrine karşı kendisinin korunacağını da Hz. Peygamber’e garanti ediyordu.

 

Kalabalığın başı Cuhfe yakınlarına kadar varmıştı. Hz. Peygamber (s.a.a) önde gidenlerin geri döndürülmelerini ve geridekilerin de o yerde durmalarını istedi.

 

Burası, daha önce hiç kimse tarafından konaklama yeri olarak kullanılmamıştı. Eğer vahiy gelmeseydi, Peygamber (s.a.a) de burada konaklamayı düşünmüyordu. Sonra kalabalığın ortasında durdu ve herkesin duyacağı yüksek bir sesle şöyle buyurdu:

 

“Ey insanlar! Davet edilip de daveti kabul etmiş gibiyim. Size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabı, diğeri de Ehlibeyt’im. Benden sonra bunlara karşı nasıl bir tavır takınacağınıza bakın! Bu ikisi havuz başında benimle buluşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar.”

 

Ardından şunları söyledi:

 

“Allah benim mevlâmdır ve ben de her mümin erkek ve kadının mevlâsıyım.”

 

Bunu dedikten sonra Ali’nin (a.s) elinden tuttu ve şöyle dedi:

 

“Ben kimin mevlâsıysam, işte Ali de onun mevlâsıdır. Allah’ım! Onu veli ve dost edineni sen de veli ve dost edin. Ona düşman olana sen de düşman ol. Ona yardım edene sen de yardım et. Onu yalnız bırakıp yardım etmeyeni sen de yalnız bırak ve yardım etme. Nereye giderse gitsin, hakkın onunla beraber olmasını sağla. Dikkat edin! Bu sözlerimi burada bulunanlar, burada bulunmayanlara ulaştırsınlar.”

 

Daha oradan ayrılmamışlardı ki Eminü’l-Vahy Cebrail şu ayeti indirdi:

 

“Bugün dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a razı oldum.”

 

Bu ayetin inmesi üzerine Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurdu:

 

“Allahu ekber, dinin kemale ermesinden ve nimetini tamamlamasından dolayı.”

 

Sonra insanlar Emirü’l Müminin’i kutlamaya başladılar. Onu kutlayan sahabîlerin en başında Şeyheyn Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Diyorlardı ki: “Peh, peh! Ne mutlu sana ey Ebu Talib’in oğlu! Artık benim ve bütün mümin erkek ve kadınların mevlâsı oldun.”[5]

 

Rivayete göre, Peygamber efendimiz (s.a.a), Ali için bir çadır kurulmasını istemiş ve Müslümanlara da gruplar hâlinde yanına girerek Emirü’l Müminin sıfatıyla onu selâmlamalarını emretmiştir. Bütün Müslümanlar bunu yaptılar. Hatta o sırada Peygamber’in (s.a.a) yanında bulunan eşleri ve diğer Müslümanların hanımları da çadıra girip Emirü’l Müminin olarak Ali’yi selâmladılar.[6]

 Ehlader Araştırma Bölümü
________________________________________
[1]- Bazı tarihçilere göre, Peygamber efendimizle (s.a.a) birlikte o sene hacca gidenlerin sayısı doksan bin, bazısına göre de yüz yirmi bindir. Mekkeliler, Mekke’nin çevresinde oturanlar ve Yemenliler bu sayının dışındadır. bk. es-Siretü’l-Halebiyye, 3/257; Kenzü’l-Ummal, 11/609
[2]- el-İrşad, Şeyh Müfid, 1/172; es-Siretü’n-Nebeviyye, İbn Kesir, 4 /205
[3]- es-Siretü’l-Halebiyye, 3/283; es-Siretü’n-Nebeviyye, İbn Kesir, 4 /291
[4]- Mâide, 67
[5]- es-Siretü’l-Halebiyye, 3/274; el-Menakıb, İbnu’l-Meğazilî eş-Şa-fiî, s.16; el-Fusûlü’l-Mühimme, İbn Sabbağ el-Malikî, s.40; Yenabiu’l-Mevedde, Kunduzî, s.40
Gadir hadisi çok sayıda kaynakta yer almıştır. Yukarıda işaret ettiğimiz kaynakların dışında aşağıda isimlerini verdiğimiz kaynaklarda da yer almıştır: Esbabu’n-Nüzul, Nişaburî; Metalibu’s-Seul, Kemalu’d-Din eş-Şafiî; Mefatihu’l-Gayb, Razî; el-Menar, Muhammed Abduh; Tef-sir-i İbn Şureyh; Tezkiretü’l-Havass, İbnu’l-Cevzî; Müsned-i İmam Ah-med; Zehairu’l-Ukba, Taberî; er-Riyazu’n-Nazıra, Muhibbuddin Tabe-rî. Bunların dışında daha birçok hadis, tarih ve tefsir kaynağında bu hadis rivayet edilmiştir. bk. el-Gadîr, Allame Eminî.
[6]- el-İrşad, Şeyh Müfid, 1/176

 

 

 

Gadir Günü Yapılması Gereken Ameller

 

Hadislerde gadir bayramı günü bazı amellerin yapılması özellikle tavsiye edilmiştir…

 

Gadir gününde dini kemale erdirip Hz. Ali’yi (a.s) bize imam olarak tayin etmesiyle Allah-u Teala bizim üzerimize olan nimetleri tamamladı ve böylece ümmet için kurtuluş saadet ve doğru yol açıklandı; bundan dolayı rahmet ve nimet günü olan meb’es-i nebevi hariç bu günden daha önemli bir gün yoktur, Müslümanların bu günde bağışlanan nimetler karşısında Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan, namaz, oruç, sıla-i rahim, yemek vermek ve bu güne yakışan merasimler düzenlemek gibi amelleri yapmakla Allah’a şükretmeleri gerekir.

 

Hadislerde bu günde bazı amellerin yapılması özellikle tavsiye edilmiştir. Onlardan birisi de Gadir günü orucudur.

 

Gadir Günü Orucunun Hadisi

Hafız Ebu Bekr-i Hatib-i Bağdadi (ö. h. 463), Abdullah b. Ali b. Muhammed b. Buşran’dan, o da Hafız Ali b. Ömer-i Darukutni’den, Nasr b. Habşun’dan, Ali b. Saidi Remeli’den, Zemure b. Rebia’dan, Abdullah b. Şevzeb’ten, Matar-i Verraktan, Şehr b. Huşeb’ten, o da Ebu Hureyre’den rivayet ediyor ki:

“Her kim Zilhiccenin on sekizinde oruç tutarsa, karşılığında Allah-u Teala ona altı ay oruç tutmuş gibi sevap yazar. O gün Gadir-i Hum günüdür, o gün, Resulullah (s.a.a), Ali b. Ebu Talib’in elinden tutarak şöyle buyurdular:

“Acaba ben Müminlerin velisi değil miyim?”

Hazır olanlar: “Evet, öylesin ey Allah’ın Resulü” diye cevap verdiler. Devamında buyurdular:

“Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.”

Ondan sonra Ömer b. Hattab şöyle dedi:

“Ne mutlu sana, ne mutlu sana ey Ebu Talib’in oğlu sen, benim ve bütün müslümanların mevlası oldun.”

Daha sonra “bugün dininizi sizlere kamil ettim” ayeti nazil oldu. Kim Recep ayının yirmi yedisinde oruç tutarsa, ona altı ayın orucunun sevabı yazılır. Bu gün, Cebrail’in (a.s) Hz. Muhammed’e (s.a.a) ilk vahyi getirdiği gündür. [1]

 

Aynı rivayeti başka yolla Ali b. Said-i Remaliden de naklediyor.

Asımi, Zeyn-ul Feta kitabında aynı rivayeti yazmış ancak onda Meb’es günün orucundan bahs etmemiştir; Ebu İsmail-i Fakih, Muhammed b. Yahya el-Alevi’den, İbrahim b. Muhammed-i Ami’den, Habşun b. Musa el-Bağdadi’den, Ali b. Said eş-Şami’den, Zemure”den, Ebu Şevzeb’ten. Senedi zikrettikten sonra, aynı rivayeti yazıyor.

İbn-i Mağazili eş-Şafii, Menakıb kitabında Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed b. Tavan’dan, o da Ebu-l Huseyn es-Semmak’tan, o da Ebu Muhammed Cafer b. Muhammed b. Nasir-i Huldi’den, o da Ali b. Said-i Remeli’den. aynı rivayeti nakletmiştir.

Sıbt İbn-i Cevzi ve[2] Hatib-i Harezmi,[3] Hafız Beyhaki’nin senediyle, Mustedrek sahibi olan Hakim-i Niaşburi’den, o da Ebu Yali ez-Zubeyri”den, o da Ebu Cafer-i Bezzaz’dan, o da Ali b. Said’ten. aynı rivayeti yazmıştır.

Şeyh-ul İslam Himvini de [4] Hafız Beyheki yoluyla rivayeti nakletmiştir.

tebyan

[1]- Tarih-i Bağdad, c. 8, s. 290.

[2]- Tezkiret-ul Havas, s. 18.

[3]- Menakıb-i Harezmi, s. 94.

[4]- Feraid-us Sımtayn, b:13.



Üye Girişi
Haberler
Erdoğan‘dan AB‘nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
ABD‘li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Bakan Soylu: Mardin‘de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika: Yunanistan‘ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar‘dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
TBMM Genel Sekreterliği‘nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Brezilya‘da Devlet Başkanı‘ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
2021‘den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
DİYANET İLE ÇALIŞILIR MI?
PENDİK’TE EHLADER’İN ALGI OPERASYONUNDA SON PERDE!
85 bin cami sustu Işıklı Camii’den İstiklâl Marşı okundu
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19‘da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Son Dakika: ABD‘de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD‘de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Fransa‘da 24 Nisan‘da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245‘e yükseldi
Ziyaretçi Defteri

HİKMET KÖSE (ADANA) - 17.01.2019 12:00:00

ÇOK DEĞERLİ VAKIF YÖNETİCİLERİ: ÇOK ZAMANDIR, ALLAME MECLİSİNİN BİHAR ÜL ENVAR İSİMLİ 110.CİLTLİK KİTABINI HER ZAMAN BAŞKA KİTAPLARDA DİPNOT OLARAK GÖRDÜM.NİYETİM OYDU Kİ BU KİTABI KAYNAĞINDAN OKUYAYIM.ANCAK SİTENİZE GİRDİM ; BİHARÜL ENVAR KİTABI ARAPÇA ALFABESİYLE YAZILMIŞ. SİZDEN VAKIF OLARAK ; BU KİTABI TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLMESİNİ BİZ TÜRK VATANDAŞLARININ DA BU KİTABA ERİŞİMİ KOLAY OLSUN. AŞK İLE.

ramin madadlou (tehran. iran) - 05.08.2018 12:00:00

Selam Adım Ramin iran dan. Sizin faaliyetlerinizi okudum ve çok mutlu oldum. Sağolun!!!

YİĞİT TORUN (ANKARA) - 25.03.2018 12:00:00

Selamınaleyküm Adım Yiğit Ankara dan yazıyorum siteniz son derece güzel medyada gazete ve televizyonda olmayan hiç konuşulmayan İslamiyet adına bilmemiz gereken herşey var başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla Cevap: Sayın Yiğit bey teveccühlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yönetim (Darıca) - 21.09.2017 12:00:00

ÇOK SEVDİĞİMİZ VE DOSTUMUZ OLAN MERHUM ŞEYH GÖKMEN HOCAMIZIN VEFATI BİZLERİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR. SİTEDEN SORUMLU OLAN HOCAMIZIN VEFAT HABERİNİ ALIR ALMAZ KARS‘A GİTMESİNDEN DOLAYI SİTEDE HABER YAPILAMAMIŞTIR. VEFAT HABERİ İLE HOCALARIMIZIN APAR TOPAR CENAZE MERASİMİNE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMALARI ONA VERİLEN ÖNEMİM GÖSTERGESİDİR. YALNIZ SİZLER BİZLERE MERHUM İLE İLGİLİ BİR VİDEO VEYA PAYLAŞILACAK BİR ŞEY GÖNDERİRSENİZ SEVE SEVE SİTEDE YAYINLARIZ VE MEMNU DA OLURUZ. TEKRAR MERHUMA ALLAH‘TAN RAHMET VE GERİDE KALANLARA SABIRLAR DİLERİZ.

ADEM SAVAŞ ADIBELLİ (KARS) - 19.09.2017 12:00:00

SELAMUN ALEYKUM DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. SİTENİZİ HER ZMAAN İLGİYLE TAKİP ETMEKTEYİM FAKAT DİKKATİMİ ÇEKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VAR SİZLERLE BİRLİKTE HAREKET EDEN ARKADAŞINIZ BİZİM İSE EN SEVDİĞİMİZ ALİMİMİZ OLAN HAYATININ BAHARINDA RABBİNİN DAVETİNE CABET EDEN GÖKMEN KANKILIÇ AĞAMIZLA İLGİLİ HERHANGİ BİR HABER YAPMAMIŞ OLMANIZ. EN AZINDAN SİTEDE GÖKMEN AĞAAYLA İLGLİ BİRŞEYLER YAYINLANABİLİR

Sen de Yaz
Dini Kitaplar

Anasayfa


Haberler

  • BİZE ULAŞIN

  • Osmangazi mahallesi Recep Yazıcıoğlu caddesi no:15 Darıca / Kocaeli

  • 02626542515

  • turcav@turcav.org

www.dincbilisim.com/
YukariCik