Ana Menü
Köşe Yazıları
E-Bülten
Facebook
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


İmam Hüseyn (a.s.)


Ebu Abdillahil Hüseyn'in (a.s) doğumunun yıl, ay ve günü hakkında Ehl-i Sünnet'ten olsun Şia'dan olsun, hadis ve tarih erb­abı arasında ihtilaf vardır. Bazıları Hicretin 4. yılının Şaban ayının üçünde doğduğunu söylemişler; bazıları Şaban'ın beşinde ve bazıları da aynı yılın Cumadel Ula'sının beşinde, diğer bir grup da Hicri 3. yılın Rebiül Evvel ayının sonunda olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşü Şeyh Ebu Cafer Tusî (r.a) "Tehzib" adlı eserinde ve Şeyh-i Şehid (Şehid-i Evvel) "Durus" adlı kitabında ve Şeyh Behaî "Tevzih-ul Makasid" adlı kitabında benimsemişlerdir. Bu görüş, Sikat-ul İslam Ku­leynî'nin (r.a) İmam Cafer Sadık'dan (a.s) Hz. Fatıma'nın (s.a) İmam Hasan'ı doğurmasıyla İmam Hüseyin'e hamile olması arasında on günlük ara olduğuna ve doğumları arasında ise altı ay on gün ara olduğuna dair naklettiği rivayetle de muvafıktır.(1) 


Hz. Hasan'ın (a.s) doğumu Bedr yılının, yani hicretin ikinci yılının Ramazan ayının on beşinde vuku bulmuştur. Yine rivayette vardır ki, Hasan ve Hüseyin (aleyhimesselam)ların arasında sadece bir tühr, yani on günlük bir ara vardı ve Hz. Fatıma'nın (s.a) Hz. Hüseyin'e (a.s) hamileliği altı ay idi.

İbn-i Şehraşub "Menakıb"ında "Envar" kitabından nakletmiştir ki, Allah-u Tebareke ve Teâlâ, Hz. Fatıma'nın (s.a) Hz.Hüseyn'i hamli ve veladeti (doğumu) için Peygamber-i Ekrem'i (s.a.a) müjdeledi ve o Hazret'in katledi­leceğinden dolayı da onu taziyet etti. Hz. Fatıma bundan haberdar oldu ve ona bu durum ağır geldi. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu:

".Annesi onu istemeyerek kendi vücudunda taşıdı ve iste­meyerek doğurdu; onun gebelik dönemi ve (sütten) kesilmesi otuz ay sürdü."(2) 
Hanımların hamilelik dönemi genellikle dokuz ay olur; Hz. İsa ve Hz. Hüseyin (aleyhimesselam)lardan başka hiçbir çocuk altı aylık olarak dün­yaya gelmemiştir.

Müellif diyor ki:

"Büyük bir ihtimalle rivayetin aslında "İsa" yerine "Yahya" imiş; çünkü Hz.Yahya (a.s) ve Hz.Hüseyin (a.s) bir çok şeylerde ve mesela analarının onlara hamileliği müddeti hususunda birbirlerine benzemekteydiler. Ama Hz.İsa'nın (a.s) annesi tarafından hamli birçok rivay­etlere göre her bir saat bir ayın bedeli olmak üzere dokuz saat (9 zaman dilimi) idi."

Şeyh Saduk (r.a) kendi senediyle Abdulmuttallib'in (r.a) kızı Safiyye'den nakletmiştir ki, Hz.Hüseyin dünyaya geldiğinde ben annesinin bakıcısı idim. Hz. Peygamber (s.a.a) "Ey hala, evladımı bana getir." diye buyurdu. Dedim ki, "Ya Resu­lallah, henüz yıkamamışım." Buyurdu ki, "Ey hala, onu tem­izleyecek olan sen misin? Allah onu tertemiz kılmıştır."

Diğer bir rivayette de nakle­dilmiştir ki: "Hüseyn'i Allah'ın Re­sulü'ne verdi ve Resulullah (s.a.a) kendi dilini onun ağzına bıraktı.

Yine Safiyye şöyle diyor:


".Resulullah (s.a.a) onun iki gözünün arasından öpüp bana verdi ama Resulullah (s.a.a) bu halde "Ey yavrucuğum, Allah seni katleden kavme lanet etsin!" di­yerek ağlıyordu.

Bu sözü üç defa tekrarladı." Ben, "Babam ve anam sana feda olsun, onu kim öldüre­cek?" dedim. Buyurdu ki: "Beni Ümeyye (lanetullahi aleyhim)in soyundan olan bir zalim grup."


Rivayet edildiğine göre Hz. Resulullah (s.a.a) Hz. Hüseyin'in sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okudu. Yine Hz. Zeyn­-ül Abidin Ali ibn-il Hüseyin'den (a.s) nakledilmiştir ki, "Allah'ın Resulü (s.a.a) Hz.Hüseyin doğduğu gün onun kulağına ezan okudu."Başka bir rivayette de şöyle nakledilmiştir; "Resulullah, Hz. Hüseyin'in doğumunun 7. günü akike (3) olarak iki koyun kesti. Onun bir budunu bir dinar ile birlikte ebesine verdi. Sonra Hz.Hüseyin'in başını tıraş ederek başının tüyünün ağırlığınca gümüş sadaka verdi ve Hz. Hüseyin'in başına bir çeşit güzel koku olan "haluk" sürdü.

Merhum Saduk (r.a) Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyur­duğunu nakletmiştir: " Hz. Hüseyin ibn-i Ali (a.s) dünyaya geldiğinde Allah-u Teâlâ Cebrâil'i bin melek ile Resululah'ı (s.a.a) tebrik etmek için onun huzuruna inmek üzere görevlendirdi. Cebrâil inerken bir denizde bulunan bir adaya uğradı. Orada Arş'ı taşıyan meleklerden biri olan "Futrus" isimli melek bulunuyordu. Bu melek, Allah'ın emrettiği bir işi yapmakta ağır davrandığı için (cezalandırılarak) kanatları Allah tarafından kırılmış ve o adaya atılmıştı. Hz.Hüseyin dünyaya geldiğinde, o melek yediyüz seneden beri o adada ibadetle meşgul idi. O, Cebrâil'e "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Cebrâil de "Allah Hz. Mu­hammed'e (s.a.a) bir nimet ver­miştir; ben, Allah Teâla ve kendimden taraf onu tebrik etmek için gönderildim." dedi. O melek "Ey Cebrâil, beni de kendinle birlikte götür; belki Muhammed (s.a.a) bana dua eder." dedi. Ce­b-râil onu da götürdü. Cebrâil (a.s) Peygamber'in (s.a.a) yanına varın­ca ilk önce Allah Teâlâ ve kendisi tarafından o Hazret'i tebrik etti ve sonra Futrus'un durumunu anlattı. Peygamber (s.a.a) buyurdu ki: "Ona söyle ki, kendisini bu yeni bebeğe sürsün ve kendi yerine (Arş'a) dönsün." Futrus kendisini Hüseyin ibn-i Ali'ye (a.s) sürdük­ten sonra (uçup) yücelirken şöyle dedi: 

"Ey Resulallah, bil ki senin ümmetin onu öldürecektir ama ben onun yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmayacağım, onun (mezarının) ziyaretine gelen her zâirin haberini, ve ona selam veren her müslümanın selamını mutlaka ona ulaştıracağım. Ona salat gönderen herkesin salatını ona ileteceğim."
Bir başka rivayette de nakle­dilmiştir ki: "Futrus kendi yerine çıkarken şöyle dedi: "Kim benim gibi olabilir!? Ben Ali ve Fatıma oğlu Hüseyin'in ve ceddi Ahmed-ul Haşir'in(4) serbest bıraktığı kim­seyim. Salavatullah-i aleyhim acmein."

Şeyh Tusî (r.a) "Misbah" adlı kitabında şöyle rivayet etmiştir: "İmam Hasan Askerî'nin (a.s) vekili olan Kasım ibn-i Al­â el- Hamdanî'ye o Hazret'ten taraf gelen cevapta yazılmıştı ki: "Mevlamız Hüseyin ibn-i Ali (a.s) Şaban ayının yirmi üçünde perşembe günü dünyaya gelmiştir. O günü oruç tut ve şu duayı oku: "Ellahumme, es'elüke bihakki haze'l yevm." Bu duada şu cümle yer almıştır ki: "Futrus onun beşiğine sığındı; biz ise on­dan sonra onun kabrine sığınan­lardanız."

Seyyid ibn-i Tavus "Melhuf" adlı kitabında nakletmiştir ki: "Göklerde Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanına inip ona selam ver­meyen ve ona Hz.Hüseyin (a.s) hakkında taziyetini iletmeyen, ona ve türbesine verilen sevabı Pey­gember'e (s.a.a) haber vermeyen hiçbir melek kalmadı. Peygamber (s.a.a) de "Ey Allah'ım, onu yalnız bırakanı sen de yalnız bırak; onu katledeni öldür ve onu kendi mu­rad ve isteğine ulaştırma!" diye dua ediyordu."

İbn-i Şehr-i Aşub "Menakıb" adlı kitabında şöyle yazıyor: "Hadisde vardır ki: "Cebrâil (a.s) bir gün gökten yere indi ve Hz. Zehra'nın (a.s) uyuduğunu ve Hz. Hüseyin'in de çocukluk adeti üzere üzüntü içinde olduğunu gördü. Bunu gören Cebrâil otu­rup annesi uyanıncaya kadar Hz. Hüseyin'i meşgul etti. Resulullah (s.a.a) Hz. Fatıma'yı bu durumdan haberdar eyledi." 

Seyyid Behranî "Medinet-ul Meâciz" adlı kitabında Şercebil ibn-i Ebi Avf'dan şöyle dediğini naklet­miştir: " Hz. Hüseyin (a.s) dün­yaya geldiğinde Firdevs-i A'la meleklerinden bir melek Bahr-i A'zam'a inerek göklerle yerin arasında "Ey Al­lah'ın kulları, hüzün elbiselerini giyinin; üzüntü ve gama bürünün ki Muhammed'in evladı doğranacaktır, zulüm ve kahre uğrayacaktır!" diye feryad etti.


Hz. Hüseyin'in (a.s) Faziletlerinden Örnekler

Burada Hz.İmam Hüseyin'in (a.s) faziletleri ve siretinin sadece az bir bölümüne değinmekle yetineceğiz:

Mevlamız Hz. Hüseyin'in (a.s) faziletleri gün gibi ortadadır. Şerefinin yüceliği güneşi andırır. Her üstünlüğün zirvesi ona aittir; onun büyüklük, fazilet ve yüce mevkisini Şia ve Ehl-i sünnet'ten hiç kimse inkar et­memiştir.

"Aref-el alimune fazleke bi'l ilmi

Ve kâle'l-cühhal-ü bit-taklidi" 

"Alimler senin üstünlüğünü ilimle öğrenmişler

Cahiller ise taklit üzere itiraf etmişlerdir."

Şeref ve üstünlük her taraftan onu çevrelemiştir! Güzellik ve büyüklük nişaneleri ondan yağmaktadır. Bu sözümü söylerken hiçbir müslümanın onun hilafını söylemesinden korkmuyorum. Çünkü onun ceddi Muhammed-i Mustafa, babası Ali el Murtaza, ceddesi Haticet-ul Kubra, annesi Fatımat-uz Zehra'dır. Kardeşi Hasan-ül Mücteba, amcası Cafer-ut Tayyar, çocukları pak imamlar, soyu soy­ların seçkini olan Haşimî soyudur. Bütün bu özelliklere sahip olan kimse nasıl böyle olmayabilir?!

"Lekad zaharte felâ tehfa ala ehedin

İlla ala ekmehe lâ yübsir-ul kameren"

"Aşikarsın; kimseye gizli değilsin, ay gibi

Anadan doğma körlerdir göremeyen seni."

Mevlamız ve imamımız Hz. Mehdi (a.s), Nahiye-yi Mukad­dese'sinden nakledilen ziyaret­namede şöyle tavsif eylemiştir o Hazreti:

"O (Hz. Hüseyin aleyhisselam), ahidlerine vefa edendi, huyları beğenilmiş, keremi apaçık, gece karanlıklarda teheccüd ehli (ibadet için uykudan kalkan), davranışları sağlam ve doğru, ah­lakı üstün, geçmişi azametli, nesep ve soyu yüce, mertebesi yüksek, övgüleri çok, yüz hatları beğenilen, bağışları bol, hilimli, olgun, Allah'a yönelen, cömert, çok bilgin, güçlü, şehit, imam, çok şefkatli ve (münib).
Sevilen ve düşmanların kalbine korku salan birisi idi. O Resulul­lah (s.a.a) için bir torun ve Kur'an için bir dayanak ve ümmet için destek idi. Allah'a itaat eylemekte pek çaba gösterici, ahd ve misakını koruyan, fasıkların yol­larına sırt çeviren idi. Çabası uğrunda herşeyini feda eyleyen, rükuları ve secdeleri uzun idi; dünyadan ayrılıp gitmek halinde olan birisinin dünyaya meyilsiz olduğu gibi o da dünyaya öyle meyilsiz idi. Dünyadan ürkenlerin gözüyle dünyaya bakardı."(5) 

"Kitab-i fezl-i tora ab-i behr kafi nist

Ki ter koni ser-i enguşt-o sefhe beşumari"

"Senin faziletlerinin kitabını sayfalamak için denizin suları yetmez ki,

Parmakların ucunu ıslatıp say­faları sayasın." 

Şeyh Abbas KUMMİ

Kaynaklar: 

1- El Kafî, c.1, s.464, et Tehzib, c.6, s.41, ed Durus, el Mezar, s.2, Tevzih-ul Mekasıd, s.6. 

2- Ahkaf/15.

3- Akike: Yeni doğan çocuk için koyun vb. kesip fakirlere dağıtmak. Bu iş şer'an müstehaptır.

4- Haşir, Resulullah'ın (s.a.a) isimlerindendir ve Resulullah'ın (s.a.a) dininde olanların onun peşi sıra haşrolacağı anlamına gelir. 

5- Tuhfet-üz Zâir, s.349


Üye Girişi
On Dört Masumun Hayatı
Hz. İmam Mehdi‘nin (a.s.) Mübarek Doğum Günü
İmam Muhammed Mehdi (a.f.)
İmam Hasan Askeri (a.s.)
İmam Ali Naki (a.s.)
İmam Muhammed Taki (a.s.)
İmam Ali Rıza (a.s.)
İmam Musa Kazım (a.s.)
İmam Cafer Sadık (a.s.)
İmam Muhammed Bakır (a.s.)
İmam Zeynul Abidin (a.s.)
İmam Hüseyn (a.s.)
İmam Hasan (a.s.)
Hz. Fatıma (s.a.)
Hz. İmam Ali (a.s.)
Hz. Muhammed (s.a.a.)
Ziyaretçi Defteri

seyit ali kaçkar (romanya) - 11.02.2021 12:00:00

selamün aleyküm. yurt dışında yaşamaktayım.ahirzaman ve mehdilik konusunda son zamanlarda gaybeti numani diye bir hadis kitabından alıntılar yapılmakta sosyal medyada. bu kitabın türkçe-ingilizce /arapçasına pdfsine al islam org sitesinden ulaşılıyor. fakat kitabın orijinaliyle birebir tercümemidir anlayamadım. misalen kitapta azarbeycan ermenistanla ilgili geçen bölümlerin hadis mi yoksa müellifin yada çevirenin yorumu anlaşılamıyor. bu eserin orijinali arapça mı yoksa farsçamı. eldeki türkçe ingilizce arapça pdf in doğruluğunu neye göre kıyaslayacağız.bu konuda bilgi olarak yardımcı olabilirmisiniz.ayrıca kevser yayıcılıktan gaybeti numani türkçe ve biharul envarın 2 ciltlik bir türkçe tercümesiniyapmışlar sipariş vereceğim. fakat gaybeti numanini orijinal baskısıyla aynımıdır bilemiyorum tabi. Cevap: Aleykum selam, Kitabın aslı Arapça‘dır tercümelerde mütercimlerin bazı açıklamaları oluyor elbette ama bunun kitabın aslı olmadığı anlaşılacak şekilde ve özellikle dipnotlarda ifade edilmesi gerekir. Şüphelendiğiniz yerde Arapça orijinaline bakmak faydalı olacaktır. Eğer Arapçası elinizde yoksa turcav@turcav.org adresine talebinizi yazınız size Arapçasının PDF‘ini gönderelim. Hayırlı günler ve iyi çalışmalar.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

HİKMET KÖSE (ADANA) - 17.01.2019 12:00:00

ÇOK DEĞERLİ VAKIF YÖNETİCİLERİ: ÇOK ZAMANDIR, ALLAME MECLİSİNİN BİHAR ÜL ENVAR İSİMLİ 110.CİLTLİK KİTABINI HER ZAMAN BAŞKA KİTAPLARDA DİPNOT OLARAK GÖRDÜM.NİYETİM OYDU Kİ BU KİTABI KAYNAĞINDAN OKUYAYIM.ANCAK SİTENİZE GİRDİM ; BİHARÜL ENVAR KİTABI ARAPÇA ALFABESİYLE YAZILMIŞ. SİZDEN VAKIF OLARAK ; BU KİTABI TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLMESİNİ BİZ TÜRK VATANDAŞLARININ DA BU KİTABA ERİŞİMİ KOLAY OLSUN. AŞK İLE.

ramin madadlou (tehran. iran) - 05.08.2018 12:00:00

Selam Adım Ramin iran dan. Sizin faaliyetlerinizi okudum ve çok mutlu oldum. Sağolun!!!

YİĞİT TORUN (ANKARA) - 25.03.2018 12:00:00

Selamınaleyküm Adım Yiğit Ankara dan yazıyorum siteniz son derece güzel medyada gazete ve televizyonda olmayan hiç konuşulmayan İslamiyet adına bilmemiz gereken herşey var başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla Cevap: Sayın Yiğit bey teveccühlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yönetim (Darıca) - 21.09.2017 12:00:00

ÇOK SEVDİĞİMİZ VE DOSTUMUZ OLAN MERHUM ŞEYH GÖKMEN HOCAMIZIN VEFATI BİZLERİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR. SİTEDEN SORUMLU OLAN HOCAMIZIN VEFAT HABERİNİ ALIR ALMAZ KARS‘A GİTMESİNDEN DOLAYI SİTEDE HABER YAPILAMAMIŞTIR. VEFAT HABERİ İLE HOCALARIMIZIN APAR TOPAR CENAZE MERASİMİNE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMALARI ONA VERİLEN ÖNEMİM GÖSTERGESİDİR. YALNIZ SİZLER BİZLERE MERHUM İLE İLGİLİ BİR VİDEO VEYA PAYLAŞILACAK BİR ŞEY GÖNDERİRSENİZ SEVE SEVE SİTEDE YAYINLARIZ VE MEMNU DA OLURUZ. TEKRAR MERHUMA ALLAH‘TAN RAHMET VE GERİDE KALANLARA SABIRLAR DİLERİZ.

ADEM SAVAŞ ADIBELLİ (KARS) - 19.09.2017 12:00:00

SELAMUN ALEYKUM DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. SİTENİZİ HER ZMAAN İLGİYLE TAKİP ETMEKTEYİM FAKAT DİKKATİMİ ÇEKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VAR SİZLERLE BİRLİKTE HAREKET EDEN ARKADAŞINIZ BİZİM İSE EN SEVDİĞİMİZ ALİMİMİZ OLAN HAYATININ BAHARINDA RABBİNİN DAVETİNE CABET EDEN GÖKMEN KANKILIÇ AĞAMIZLA İLGİLİ HERHANGİ BİR HABER YAPMAMIŞ OLMANIZ. EN AZINDAN SİTEDE GÖKMEN AĞAAYLA İLGLİ BİRŞEYLER YAYINLANABİLİR

Sen de Yaz
Dini Kitaplar
  • BİZE ULAŞIN

  • Osmangazi mahallesi Recep Yazıcıoğlu caddesi no:15 Darıca / Kocaeli

  • 02626542515

  • turcav@turcav.org

www.dincbilisim.com/
YukariCik